ITAB - Hållbarhet

HÅLLBARHETSFOKUS SOM GER AFFÄRSNYTTA

ITABs verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och koncernen verkar för en hållbar utveckling. Koncernens bolag arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan och för att säkerställa goda arbetsvillkor för ITABs medarbetare samt att upprätthålla en god affärsetik. Att utveckla nya hållbara lösningar och produkter skapar värde för både ITAB och kunden och är en viktig del av erbjudandet.

ITAB SustainabilityITAB har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor som en naturlig del av verksamheten. Det är en viktig komponent i det helhetserbjudande som ITAB erbjuder och i linje med bolagets värderingar. Att säkerställa en resurseffektiv produktion och goda förhållanden inom ITAB är viktiga delar i hållbarhetsarbetet. För bolagen inom koncernen är det viktigt att vara en proaktiv partner och att erbjuda effektiva och hållbara lösningar till ITABs kunder. Det innefattar att ha en god kunskap om hur ITABs produkter kan bidra till mer effektiva processer hos kund och på så sätt bidra till en mer hållbar värdekedja.

ITAB har påbörjat en process för att ytterligare kartlägga och systematisera hållbarhetsarbetet inom koncernen. Fyra fokusområden är framtagna för arbetet som stödjer ITABs strategiska inriktning. Arbetet utgår från Global Reporting Initatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Fokusområdena samlar de hållbarhetsfrågor som har identifierats som viktiga för ITAB och för koncernens intressenter.

Under 2017 kommer ITAB att arbeta vidare med utvecklingen av programmet och med förankringen inom koncernen. Det görs bland annat genom att formulera KPI:er och mätbara mål som regelbundet kommer att följas upp.

 

Väsentliga frågor

Att upprätthålla omvärldens förtroende är avgörande för att bedriva verksamhet på sikt. På så sätt är det viktigt att bygga en god relation med bolagets intressenter och att vara lyhörd för intressenternas önskemål. Samtidigt är dialogen med omvärlden viktig för att säkerställa att det finns en förståelse för omgivningen och de samhällen som ITAB verkar i.

ITABs intressenter är de grupper som har möjlighet att påverka och som påverkas av bolagets verksamhet. De viktigaste intressentgrupperna inkluderar kunder, ägare, medarbetare, leverantörer och samhället i stort. Koncernens bolag samverkar med sina intressenter på flera sätt bland annat genom samtal och samarbeten.

De huvudsakliga frågorna som lyftes i intressentdialog 2016 inkluderar bland annat de områden som visas i modellen nedan. Hållbarhetsarbete styrs av vad intressenterna och bolaget tycker är viktigt. Under 2016 genomförde ITAB en väsentlighetsanalys för att identifiera de viktigaste områdena för bolaget och för intressenter. I modellen nedan är områdena presenterade.

Fyra fokusområden

Läs mer om våra fyra fokusområden:

 

Hållbarhetsrapporter

Våra Hållbarhetsrapporter samt GRI-index hittar du här!